ΤΟ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ιστορία του Κ.Π.Ε. και στόχοι της Παιδαγωγικής Ομάδας

Το ΚΠΕ Λαυρίου στεγάζεται σε κτίρια του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ)

Ξενώνας
Ο Ξενώνας

Σε δύο από τα διατηρητέα κτίρια, στον παλιό ξενώνα και στα γραφεία των εγκαταστάσεων της Γαλλικής εταιρείας, λειτουργεί το ΚΠΕ.

Το κτίριο του ξενώνα χρησιμοποιείται τόσο ως ξενώνας, όπως και στο παρελθόν, όσο και ως χώρος εκπαίδευσης για τις ανάγκες του ΚΠΕ.

Το ΚΠΕ Λαυρίου αναπτύσσει δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα το κύριο αντικείμενο του ΚΠΕ Λαυρίου είναι:

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του περιβάλλοντος και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Οργάνωση – υλοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων. Τα σεμινάρια υλοποιούνται σε συνεργασία με Υπευθύνους Π.Ε. νομών εμβέλειας Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς και συνδέονται με πρακτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα της περιοχής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεματικά σεμινάρια σε σχέση με τα προγράμματα του ΚΠΕ καθώς και με επιμόρφωση για την ανάπτυξη και το συντονισμό των Δικτύων που συμμετέχει το ΚΠΕ.

Ξενώνας
Τα γραφεία

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου ηλεκτρονικού και εργαστηριακής υποδομής, που λειτουργεί υποστηρικτικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα θεματικά δίκτυα, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε., ειδικούς επιστήμονες, Πανεπιστήμια και εκπροσώπους Κυβερνητικών και μη Κυβερνητικών Φορέων.

Ανάπτυξη τοπικών εθνικών και διεθνών συνεργασιών με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, αντίστοιχα ΚΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους και άλλους κυβερνητικούς ή μη φορείς, με στόχο την προώθηση, την ανάδειξη και επίλυση τοπικών αναπτυξιακών – περιβαλλοντικών προβλημάτων εμπλέκοντας και δραστηριοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις στην υπηρεσία του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δημοσιότητα - Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις δημοσιότητας περιλαμβάνουν ημερίδες, εκδηλώσεις, καθώς και παραγωγή εντύπων (τρίπτυχα, αφίσες κλπ) και ηλεκτρονικών εκδόσεων (CD, βίντεο κλπ).

Για να έρθετε σε επαφή ή να επισκεφθείτε το ΚΠΕ Λαυρίου, δείτε το σύνδεσμο «Επικοινωνία» Για την διαδικασία, τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις επίσκεψης σε ΚΠΕ ενημερωθείτε από την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.